Ułatwienia dostępu

Witamy na stronie BIP – Park Wodny RELAX w Świdwinie.

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Justyna Wardeńska
Park Wodny „Relax”,
Plac Sybiraków 1,
tel. (094) 365 72 73
e-mail: info@wodnyrelax.pl

Za modyfikację informacji odpowiada:
Usługi Informatyczne – Administracja Sieci Komputerowych
inż. Tadeusz Ciszewski
ul. Katowicka 1,
tel. 502 600 121, (094) 365 35 35,
e-mail: office@tc-soft.pl

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

– Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
– Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
– Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wersje dokumentu:

  • 2022-05-12 @ 12:30:26 [aktualna wersja], utworzył(a): Justyna Wardeńska
  • 2022-05-12 @ 12:30:26, utworzył(a): Justyna Wardeńska